О НАМА

Центар за културу, едукацију и медије „Академац“ је добровољно, непрофитно и невладино удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области културе, едукације и медија.

Циљеви Центра су:

–       Очување и унапређење рада и деловања у области културе, образовања и медија;
–       Унапређење права и интереса радника у култури, образовању и медијима;
–       Допунско образовање и стручно усавршавање;
–       Имплементација најновијих достигнућа из области културе, едукације и медија;
–       Сарадња са сличним или истоветним организацијма из земље и иностранства.

Ради остваривања својих циљева Центар нарочито:

1)      Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у области културе, образовања и медија;
2)      Организује, сам или у заједници са другим организацијама, стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области културе, образовања и медија;
3)      Објављује билтене, новине, часописе, књиге и друге публикације о питањима која се односе на културу, образовање и медије, у складу са законом;
4)      Организује рад сопствене радио-телевизијске, филмске и видео продукције;
5)      Организује стручњаке из области културе, образовања и медија за спровђење активности на унапређењу културне делатности, образовања и медијске писмености;
6)      Сарађује са универзитетима, факултетима, високим струковним школама и академијама, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству.

Поред основне делатности, Центар за културу, едукацију и медије „Академац“ организује научне и стручне конференције и бави се издавањем новина, часописа и периодичних издања.