ЈАВНИ ПОЗИВ градовима иопштинам за доделу средстава за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

На основу Уредбе о утврђивању Програма подстицаја за спровођење мера и активности неопходних за достизање утврђених циљева из области управљања миграцијама у јединицама локалне самоуправе, за 2021. годину („Службени гласник РС”, број 6/2021 од 29. јануара 2021. године), Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије (у даљем тексту: Комесаријат), дана 22. марта 2021. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Јединицама локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала.

Максимални износ средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, за набавку грађевинског материјала, по јединици локалне самоуправе, заједно са учешћем јединице локалне самоуправе, износи 3.000.000,00 (тримилиона) динара. Максимални износ једног пакета грађевинског материјала који јединица локалне самоуправе додељује, по породичном домаћинству повратника по основу споразума о реадмисији,износи до 600.000,00 (шестохиљада) динара. Минимални износ једног пакета грађевинског материјала, који јединица локалне самоуправе додељује по породичном домаћинству повратника по основу споразума о реадмисији износи 184.000,00 динара.

Критеријуми за учешће јединица локалне самоуправе

За учешће на Јавном позиву, потребно је да јединица локалне самоуправе испуњава следеће критеријуме: 1)да је образован Савет за миграције;

2)да је усвојен план активности у којем је наведена мера у области управљања миграцијама;

3)да постоје персонални и технички капацитети за реализацију мере, односно активности (спремност јединице локалне самоуправе да ангажује стручне службе у циљу процене угрожености породица и испуњености техничких/грађевинских услова за реализацију активности);

4)да је доставила доказе о наменском утрошку средстава која су јој додељивана кроз раније сличне програме и пројекте, закључно са јуном 2018. године;

5)да је за базу трајних решења Комесаријату за избеглице и миграције доставила податке о изабраним корисницима, по уговорима закљученим између Комесаријата за избеглице и миграције и односне јединице локалне самоуправе, закључно са јуном 2018. године, (осим за јединице локалне самоуправе које имају важеће анексе или су вратиле неутрошена средства);

6)да је спремна да учествује у износу од најмање 5%, односно најмање 10% од вредности подстицаја, мере односно активности за коју се пријављује (недовољно развијене, изразито недовољно развијене и јединице локалне самоуправе које се налазе у девастираном подручју у износу од најмање 5% од износа средстава који је потребан за реализацију активности, остале јединице локалне самоуправе у износу од најмање 10% од износа средстава који је потребан за реализацију активности. Развијеност јединица локалне самоуправе утврђује се у складу са Законом о регионалном развоју („Службени гласник РС” бр. 51/09 и 30/10) и Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину („Службени гласник РС” број 104/14).

Јединице локалне самоуправе којесе налазе на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, које немају сопствених прихода, ослобођене су обавезе учешћа сопственим средствима у реализацији подстицаја, мера, односно активности за коју се пријављују.

Обавезна документација Јединица локалне самоуправе, приликом пријаве на Јавни позив, доставља следећу документацију:

-попуњен образац Пријаве;

-фотокопију акта о образовању/формирању Савета за миграције;

-локални акциони план или други стратешки акт у коме је наведена активност из Јавног позива;

-изјаву о спремности јединице локалне самоуправе да ангажује стручне службе у циљу процене угрожености породица и испуњености техничких/грађевинских услова за реализацију активности (изјава мора бити заведена и потписана);

-фотокопију потврда Комесаријата о наменском утрошку средстава додељених за стварање и побољшање услова живота и становања и економско осамостаљивање избеглица и интерно расељених лица као и повратника по споразуму о реадмисији, закључно са средствима одобреним по јавним позивима Комесаријата за избеглице и миграције из јуна 2018. године/поднета документација;

-изјаву о спремности јединице локалне самоуправе да партиципира сопственим средствима у реализацији активности (изјава мора бити заведена и потписана).

Критеријуми за расподелу средстава за спровођење активности

Расподела средстава за спровођење мера и активности у јединицама локалне самоуправе врши се на основу бодова утврђених у складу са следећим критеријумима:

1)неопходност мере, односно активности у јединици локалне самоуправе – 20 бодова;

2)да ли су предвиђене активности јасно формулисане, изводљиве и добро испланиране – 20 бодова; 3)доступност крајњим корисницима у јединици локалне самоуправе – 20 бодова;

4)број потенцијалних крајњих корисника у јединици локалне самоуправе – 10 бодова;

5)одрживост мере, односно активности у јединици локалне самоуправе – 10 бодова;

6)претходно искуство јединице локалне самоуправе у погледу реализације мера, односно активности у области управљања миграцијама – 10 бодова;

7)могућност јединице локалне самоуправе у погледу реализације мера, односно активности у области управљања миграцијама – 10 бодова.

Минимални број бодова који је неопходан како би се јединица локалне самоуправе квалификовала за доделу средстава за спровођење активности је 60.

Образац пријаве који се може наћи на интернет страници Комесаријата (www.kirs.gov.rs) и пратећу документацију потребно је доставити на адресу: Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије, ул. Народних хероја бр. 4, Нови Београд, најкасније до 5. априла 2021. године, са назнаком: „ЈАВНИ ПОЗИВ – додела средстава намењених за побољшање услова становања повратника по основу споразума о реадмисији набавком грађевинског материјала”.

Пристигле пријаве разматра Комисија за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала и у складу са наведеним критеријумима, утврђује листу јединица локалне самоуправе у Републици Србији, за доделу средстава намењених побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала (у даљем тексту: Листа).

Одлуку о избору јединица локалне самоуправе у Републици Србији, којима се додељују средства намењенa побољшању услова становања повратника по основу споразума о реадмисији, кроз доделу помоћи намењене за завршетак или адаптацију стамбеног објекта набавком грађевинског материјала доноси Комесар, на основу утврђене Листе.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *