УПУТСTВО ЗА АУТОРЕ

Композиција рада

Наслов рада на српском језику

Име и Презиме1*, Име и Презиме2, Име и Презиме3

1  Институција
2  Институција
3  Институција

Сажетак: Овај документ представља образац за форматирање радова тако да изгледају као да су спремни за штампу. Сажетак представља кратак информативни приказ садржaја чланка који читаоцу треба да омогући брзу и тачну оцену његове релевантности. Аутори треба да образложе циљ истраживања или наведу разлог због кога пишу чланак. Затим, потребно је да опишу методе коришћене у истраживању и укратко опишу резултате до којих су дошли у истраживању. Сажетак треба да садржи од 100 до 150 речи.

Кључне речи: 3-5 кључних речи
JEL класификација: 10 pt (http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php)

Title of the paper in English

Abstract: This document is a form for formatting papers so that they look ready to print. The abstract is a brief informative overview of the content of the article, which should enable the reader to quickly and accurately assess its relevance. Authors should explain the purpose of the research or state the reason for writing the article. Next, they need to describe the methods used in the research and briefly describe the results obtained in the research. The abstract should contain from 100 to 150 words.

Keywords: 3-5 keywords
JEL classification: 10 pt (http://www.aeaweb.org/jel/jel_class_system.php)

* E-mail адреса аутора за кореспонденцију

1. Увод

Рад се предаје на српском језику користећи MS Word za Windows. Минимална дужина рада је 10, а максимална 15 страна, укључујући текст, слике, табеле, графиконе, литературу и прилоге. Формат странице је B5 (JIS). Користити 20 mm за доњу и горњу маргину, a 25 mm за леву и десну маргину. Размак између редова је 1.5. За форматирање текста користити Times New Roman. Максималан број аутора по раду је три.

2. Теоријски оквир

У првом реду на првој страни потребно је написати наслов рада на српском језику (16pt). Испод наслова пише се име аутора, односно имена аутора и назив институције. Сажетак садржи 100 до 150 речи (12pt). Након сажетка наводи се од три до пет кључних речи. Све претходно наведено на српском језику, потребно је написати и на енглеском језику. 

Нумерација поднаслова првог реда је коришћењем фонта 12pt болд, а поднаслове другог нивоа 12pt. Текст и списак литературе форматирати коришћењем фонта 12pt.

3. Истраживачки инструменти и методе

Читаоцим се у овом делу пружа детаљан опис истраживања, прикзујући све релевантне аспекте истраживања.

4. Резултати и дискусија

Овај одељак је намењен за опис резултата истраживања и наглашавање најважнијих резултата истраживања.

Све илустрације (фотографије, дијаграми, графикони) називају се слике. Број и назив слике приказује се на средини изнад слике. Извор слике се пише испод.

Број и назив табеле приказује се на средини изнад табеле.

У случају да се резултати аутора приказују графички или табелерно, наводи се: Аутор

Радови, заједно са сликама и табелама, шаљу се као једна датотека. Осим тога, слике и табеле у црно-белој техници треба посебно доставити у jpg или tiff формату (minimalna резолуција 300 dpi)

5. Закључак

Заључак нуди читаоцима сумиране резултате истраживања.

Литература

Приликом навођења литературе придржавати се упутсва APA система навођења литературе. Видети: Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.).

Све изворе наведене у тексту рада неопходно је линковати на исте изворе наведене у попису литературе.

Цитирање унутар текста:

Када се у реченици не спомиње аутор, његово презиме и година издања наводе се на крају реченице.
Марковић (2019).

Уколико цитат није насто парафразирањем или резимирањем, већ преузимањем, потребнио је навести презиме, годину и број стране.
Марковић (2019: 29).

Када се у речници спомиње аутор уз навођење његових речи, после имена аутора у загради се наводи година издања цитираног текста, а на крају реченице назначи се број стране.
Према Марковићу (2019), „цитирани део текста“ (стр. 29).

У случају навођења две или више референци истог аутора, а радови су објављени исте године, потребно је користити следеће навођење:
(Марковић, 2019а; Марковић, 2019б)

Када се наводе два аутора, пишу се презимена и година.
(Марковић, Петровић, 2015)

У случају више аутора користити следеће навођење:
(Марковић и сар, 2019) или (Robbins et al., 2005)

Када се као аутор појављује установа или организација, пише се назив организације и година.
(Министарство културе и информисања, 2020)

Уколико се у истој речиници позивамо на више извора, наводимо их азбучним редом.
(Авакумовић, 2016; Остојић, 2014; Петровић и сар., 2019)

Ако је цитат узет са више суседних страница истог рада, пише се број прве и последње странице која се цитира, а између се ставља цртица.
(Петковић, 2014: 121-129).

Уколико се цитира више несусредних страница истог рада, број страница се одваја зарезом.
(Станковић, 2017: 42, 48).

Референце се наводе на крају текста према презимену аутора, азбучним редоследом. Референце се наводе на језику на коме су објављене.

Књига са једним аутором: 

Павловић Н. (2016). Пословна култура и етика. Врњачка Бања: Факултет за хотелијерство и туризам

Књига са уредником или приређивачем, зборник радова

Уколико је књига зборник радова са одређеном темом, као аутора наводимо приређивача тако што уз његово презиме и иницијал имена у загради пишемо „Ур.“,  односно „прир.“ или за књиге на енглеском језику „Ed.“.
Марковић, З. (Ур.) (2019). Значај људских ресурса за интеграционе процесе Републике Србије. Суботица: Центар за европске студије.

Рад у зборнику радова

Primer: Feret, K. (2011). Serbia and Poland on map of the global air cargo shipment. In V. Babić (Ed.), Contemporary Issues in Economics, Business and Management – EBM 2010 (pp. 3-16). Kragujevac, Serbia: Faculty of Economics University of Kragujevac.

Рад у часопису са једним аутором

Ratković Njegovan, B. (2009). Controversies of leadership. Management, 51(XIV), 75–77. ISSN: 1820-0222.

Рад у часопису са два аутора

Sančanin, B. S., & Dramićanin, S. V. (2019). Značaj Uneskove Reprezentativne liste nematerijalnog kulturnog nasleđa za očuvanje kulturne baštine Srbije. Baština, (49), 419-431.

Рад у часопису са више од два аутора

Perić, G., Dramićanin, S., & Sančanin, B. (2019). Zadovoljstvo zaposlenih u hotelijerstvu – primer hotel Radan u Prolom Banji. Bizinfo (Blace), 10(2), 25-41.

Чланак из новина са наведеним аутором

Јовановић, Г. (3. август 2019). Цене бензина лете у небо. Дневник, стр. 5.

Чланак из новина без наведеног аутора

Песничка манифестација у част Бранка Радичевића. (29. фебруар 2020). Вечерње новости, стр. 17.

Цитате дуже од три реда издвојити у посебан параграф са једним празним редом и величином слова 10 компјутерских тачака.

Фусноте се налазе при дну сваке странице, обележавају се арапским бројевима и служе за напомене. Фусноте се наводе по шеми: Insert–Reference–Footnote

Сви радови се прослеђују рецензентима: да би рад био публикован, обе рецензије морају да буду позитивне. Радови који су већ објављени, неће бити прихваћени!